ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Економічні науки Облік і фінанси

У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів. Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавством. Під час воєнного стану змінилися терміни та особливості подання та оприлюднення фінзвітності.

фінансова звітність наукові статті

Відповідно до ПБО 1 показники фінансової звітності філій, відділень та інших відокремлених підрозділів включають до загального фінансового звіту підприємства-юридичної особи. Сальдо з внутрішньогосподарських розрахунків (субрахунок 683) при складанні загального Балансу підприємства-юридичної особи згортається. Щодо відображення в балансі вартості інвестицій у спільну діяльність слід відзначити, що за даною статтею відображаються внески лише в спільні підприємства зі створенням юридичної особи. Кожен учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає активи та зобов’язання, які він контролює за відповідними статтями активів та зобов’язань. В реалізації першочергових завдань вдосконалення обліку та звітності в Україні беруть активну участь як фахівці міністерств і відомств, так і провідні науковці.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Активно обговорюються дані питання на сторінках фахових видань, посібників та підручників. Значну увагу автори публікацій приділяють методиці бухгалтерського обліку, організації звітності й методиці її складання . Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.

  • Результатом імплементації міжнародних облікових стандартів має бути гармонізована фінансова звітність бюджетних установ, складена за чинними стандартами.
  • В реалізації першочергових завдань вдосконалення обліку та звітності в Україні беруть активну участь як фахівці міністерств і відомств, так і провідні науковці.
  • У результаті проведеного дослідження було розглянуто можливості моделювання облікового процесу на сучасному етапі й розроблено моделі складання бухгалтерської (фінансової) та управлінської звітності в умовах переходу до МСФЗ.
  • Справедливу вартість супутньої продукції, яка відпускається на сторону, та на вартість супутньої продукції в оцінці можливого використання, яку використовують безпосередньо на підприємстві.

В подальшому, на нашу думку, ПАТ «Універмаг «Україна»» залишатиметься прибутковим, незважаючи на вплив світової фінансової кризи. Порівнявши вітчизняні положення про складання звітів з міжнародними ми виявили ряд відмінностей, що свідчить про те, що процес адаптації національного законодавства до світових принципів https://durdom.in.ua/ru/main/news_print/news_id/22155.phtml ще не завершений. Окрім цього ми детально розглянули методику складання балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та можемо констатувати трудо та часомісткість процесу. Для бухгалтера важливо вчасно закінчити фінансовий рік, зокрема скласти фінансову звітність.

Нестача часу

Показник рядка 060 «Витрати на сплату відсотків» дорівнює показнику рядка 140 Звіту про фінансові результати «Фінансові витрати». Показник рядка 050 визначають як різницю між сумою показників у рядках110, 120, 130 і сумою показників у рядках 150, 160 Звіту про фінансові результати (графа 4), або навпаки (графа 3). Визначати показники розділу І Звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності можна так. (товарів, робіт, послуг)» підприємства показують дохід — брутто, тобто без вирахування непрямих податків, зборів, надходжень на користь інших осіб, інших вирахувань (надані знижки, повернення продукції, товарів, страхові відшкодування). Вартість товарів зазначають за витратами на придбання (без торговельних націнок).